DOCUMENTS

Anunci aprovació llista definitiva d’una plaça en regimen interitnatge auxiliar d’educació infantil

Anunci de correcció d’errors

Convocatòria de selecció en regime d’interinatge d’una plaça d’auxiliar d’educació infantil.

Modificació de l’ordenança municipal de tinença i protecció d’animals.

Convocatòria ajuts entitats 2010

Normes subsidiàries de planejament del municipi

Informació pública de planejament:

1. Vestidors per a la piscina descoberta

2. Projecte d’enllumenat exterior de l’Avinguda de Coll Bas, Joaquim Claramunt i Escodines

3. Projecte d’urbanització de l’Obaga

4. Anunci de planejament Sector “Dalt de la Riera”

5. Desembre 09. Projecte executiu d’una passera per a vianants a la Riera de Carme.

6. Desembre 09. Projecte d’urbanització del vial d’accés a les escoles del barri la Solana

7. Novembre 10. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en relació a les alineacions del vial d’accés al “sector dalt de la riera”

Informació pública de contractació d’obres

1. Anunci d’adjudicació provisional de contractació de les obres “Urbanització carrer dels Pins, 2a fase”

2. ABRIL 2010. Anunci d\’djudicació provisional de contractació obra \”Passera de vianants\”

Modificació de l’article 5 de les normes urbanístiques del sector urbanitzable ” DALT DE LA RIERA ” de Carme.

1.Projecte Mod. de les NNSS modificació article 5 del sector Dalt de la Riera de Carme.

2.Acord de Ple aprovant inicialment la modificació de l’article 5 e les normes urbanístiques del sector urbanitzable Dalt de la Riera .